background

Werkwijze


Aanmelden:

U kunt zich aanmelden via de mail of door in te spreken in mijn telefoonbeantwoorder. Ik neem dan binnen een week contact met u op. In het eerste telefoongesprek vraag ik u kort iets uit te leggen over uw klachten en uw hulpvraag zodat ik kan inschatten of u bij mij bij het juiste adres bent of beter elders geholpen kunt worden. Wanneer ik inschat dat u bij mij de juiste hulp zou kunnen krijgen nodig ik u uit voor een eerste intakegesprek en leg ik u uit hoe u zich kunt inschrijven om vergoeding via de ziektekostenverzekering te krijgen.

Intake:

De intake bestaat meestal uit 2 sessies met als doel uw klachten, hulpvraag en doelstellingen van de therapie in kaart te brengen. Daarbij probeer ik ook een plaatje te krijgen van wie u bent als persoon en een hypothese op te stellen waarom u last heeft van uw klachten en hoe dit aangepakt kan worden met therapie. Meestal worden er ook vragenlijsten afgenomen.

Behandelcontract:

De intakegegevens worden in een verslag opgenomen en hieruit volgt een behandelvoorstel. Indien u instemt met het voorstel, dan wordt dit schriftelijk ondertekend. Dit is verplicht gesteld door de overheid.

Behandelfase:

Na instemming met het behandelplan start de behandeling waarbij via wetenschappelijke methoden gewerkt wordt, de klachten worden aangepakt en de doelstellingen in acht worden genomen. Vaak wordt gestart met wekelijkse gesprekken of een maal in de 14 dagen, indien beide agenda's dit toelaten.

Afsluiten:

Wanneer de behandeling goed verloopt, de klachten verminderen en de doelstellingen behaald worden, wordt afgebouwd. De frequentie van de sessies neemt af en soms wordt er een terugvalpreventiegesprek na ongeveer 6 tot 8 weken gepland. Wanneer de veranderingen in stand blijven wordt geevalueerd en de behandeling wordt afgesloten. Tot een jaar na afsluiting kan de client bij een eventuele terugval meteen weer terug in behandeling worden genomen zonder nieuwe verwijzing van de huisarts en komt de client niet terug op de eventuele wachtlijst. 

Vergoeding

Zowel voor de basis geestelijke gezondheidszorg als voor de specialistische Geestelijke Gezondheidszorg wordt de hulp vergoed door de zorgverzekering. Hiervoor is altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig. Welk traject wordt ingeslagen daarover informeer ik u bij de kennismaking tijdens ons eerste contact. Dit is onder andere afhankelijk van de diagnose en de complexiteit en van de verwachte behandelduur. De vergoeding voor zowel de basis GGZ als de specialistische GGZ wordt geregeld door 1np. Dit is een netwerkorganisatie die contracten heeft met zorgverzekeraars. Wanneer u een verwijsbrief van de huisarts heeft dient u zich in te schrijven bij deze organisatie (www.1np.nl). Wanneer er een dossier is aangemaakt kunt u gedurende een jaar lang psychologische hulp krijgen. Uw eigen risico wordt wel aangesproken indien dit nog niet verbruikt is. Uw wettelijk eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar in mindering gebracht op uw vergoedingen. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen en als de stoornis waarvoor u in behandeling gaat onder de verzekerde zorg valt, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Op de site van 1np kunt u onder het kopje -inschrijven- een verwijsbrief uitprinten die u kunt laten invullen door de huisarts. U weet dan zeker dat alles wat nodig is om voor vergoeding in aanmerking te komen erop staat. Huisartsen zijn niet altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en moeten regelmatig verzocht worden een nieuwe verwijzing uit te schrijven omdat de verwijsbrief onvolledig is. Sinds 2015 valt de jeugdzorg tot 18 jaar niet meer onder de zorgverzekering. Het budget hiervoor is toegekend aan de gemeente. Via 1np zijn contracten geregeld en is vergoeding voor de jeugd mogelijk.

Basis GGZ:

betreft lichtere problematiek waarbij het gaat om een kortdurend traject. Vergoeding vindt rechtstreeks plaats vanuit de basisverzekering.

Specialistische GGZ:

betreft langer durende trajecten, bijvoorbeeld bij persoonliijkheidsstoornissen, of al langer bestaande klachten, of wanneer er meerdere diagnoses tegelijk aanwezig zijn.

Jeugdzorg:

Momenteel wordt jeugd tot 18 jaar niet vergoed. De veranderingen zijn momenteel onduidelijk en ongunstig voor zowel jeugd als mijzelf, en ik kan hier niet achter staan. Als er meer duidelijkheid is zal ik opnieuw een afweging maken.

Niet vergoede zorg:

Vergoedingen gelden niet voor (partner)relatieproblematiek, aanpassingsstoornissen (burnout) en andere problemen die reden voor zorg kunnen zijn, de zogenaamde V-codes (bijvoorbeeld identiteitsproblemen of levensfaseproblemen). Het tarief voor zelfbetaling bedraagt 95 euro per sessie per uur waarvan 50 minuten gesprekstijd en 10 minuten rapportagetijd.

Belastingaftrek:

Wanneer u niet in aanmerking komt voor vergoeding kunt u de gedeclareerde kosten aftrekken bij de belastingaangifte onder het kopje: onvergoede ziektekosten. Ook kilometervergoeding en parkeerkosten kunnen hier worden opgegeven.

 

Beroepsverenigingen

Lid van de VGCT (vereniging voor cognitieve en gedragstherapie)
Lid van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
Lid van de CvPPP (christelijke vereniging voor Psychiaters, psychologen en psychotherapeuten)

 

Privacy

Kwaliteitsstatuut
AVG-verklaring
Privacy policy

 

Klacht

Indien u een klacht over mij heeft, dan stel ik het op prijs als u dat eerst met mij bespreekt zodat we daar samen uit kunnen komen. Indien dat dan niet werkt, kunt u zich richten tot mijn beroepsvereniging. Zie hiervoor www.psynip.nl, kopje 'publieksinformatie' , 'klacht over psycholoog'.

 

Denk je aan zelfmoord en wil je daar anoniem over praten, 24 uur per dag? Of heb je iemand aan zelfdoding verloren en wil je daar anoniem over praten?
www.113online.nl
0900-1130113 crisisnummer
020-3113888